بسیاری از پیشرفتهای کشور مرهون تفکر بسیجی است................................................................. بسیج, یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدانها ......................................................................... نیروی عظیم بسیج مردمی است, این بسیج در همه قشرها هست.
آلبوم تصاویر


جلسه ختم قرآن حلقه صالحین شهيدحسين ميرحاج


جلسه حلقه صالحین موضوع "فرزند,پروری"


جلسه حلقه های صالحین شهيدحسين ميرحاج، شهيديدالله شهاب و ام ابيها (س)


جلسه حلقه های صالحین شهيدحسين ميرحاج، شهيديدالله شهاب و ام ابيها (س)


جلسه حلقه صالحین شهيد طهراني مقدم و شهيد كاظمي


جلسه حلقه صالحین شهيد طهراني مقدم و شهيد كاظمي


جلسه حلقه صالحین شهيد طهراني مقدم و شهيد كاظمي


دومین نشست روشنگری تجمیعی حلقه های صالحین


دومین نشست روشنگری تجمیعی حلقه های صالحین


سومین جلسه دانش افزایی سرگروه های شجره طیبه صالحین


سومین جلسه دانش افزایی سرگروه های شجره طیبه صالحین


سومین جلسه دانش افزایی سرگروه های شجره طیبه صالحین


سومین جلسه دانش افزایی سرگروه های شجره طیبه صالحین


جلسه حلقه صالحین شهيد طهراني مقدم و شهيد كاظمي


جلسه حلقه صالحین شهيد طهراني مقدم و شهيد كاظمي


جلسه حلقه صالحین شهيد طهراني مقدم و شهيد كاظمي


برگزاری جلسه نظارت ستادی


برگزاری جلسه نظارت ستادی


برگزاری جلسه نظارت ستادی


برگزاری جلسه نظارت ستادی


جلسه حلقه های صالحین شهيدحسين ميرحاج و شهيديدالله شهاب و ام ابيها (س)


جلسه حلقه های صالحین شهيدحسين ميرحاج و شهيديدالله شهاب و ام ابيها (س)


جلسه حلقه های صالحین شهيدحسين ميرحاج و شهيديدالله شهاب و ام ابيها (س)


نشست ماهانه کارکنان بسیجی دانشگاه


نشست ماهانه کارکنان بسیجی دانشگاه


نشست ماهانه کارکنان بسیجی دانشگاه


دومین جلسه دانش افزایی سرگروه های شجره طیبه صالحین دانشگاه 94


دومین جلسه دانش افزایی سرگروه های شجره طیبه صالحین دانشگاه 94


دومین جلسه دانش افزایی سرگروه های شجره طیبه صالحین دانشگاه 94


دومین جلسه دانش افزایی سرگروه های شجره طیبه صالحین دانشگاه 94


برگزاری حلقه هاي صالحین شهيد احمدي روشن و شهيد حميد تقوي و دانشكده عمران با موضوع فرزند پروري


برگزاری حلقه هاي صالحین شهيد احمدي روشن و شهيد حميد تقوي و دانشكده عمران با موضوع فرزند پروري


برگزاری حلقه هاي صالحین شهيد احمدي روشن و شهيد حميد تقوي و دانشكده عمران با موضوع فرزند پروري


جلسه حلقه صالحین سازمان مرکزی94


جلسه حلقه صالحین سازمان مرکزی94


جلسه حلقه صالحین سازمان مرکزی94


جلسه حلقه صالحین سازمان مرکزی94


اولین جلسه سرپرست پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر و سرحلقه های شجره طیبه صالحین


اولین جلسه سرپرست پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر و سرحلقه های شجره طیبه صالحین


اولین جلسه سرپرست پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر و سرحلقه های شجره طیبه صالحین